Regulamin

Regulamin zawodów Brąswałd MTB 2021

1. Cele zawodów

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
- popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych
- promowanie szlaków i tras rowerowych w obrębie Brąswałdu oraz regionu
- wyłonienie najlepszych zawodników cross-country (XCO)

2. Organizator

Fundacja Warmia MTB
ul. Hanowskiego, nr 9, lok. 48
Olsztyn, kod 10-687
KRS: 0000501725
www.warmiamtb.pl

3. Termin i miejsce rozgrywania zawodów

Terminy i miejsce rozgrywania zawodów zostaną ogłoszone na stronie internetowej: warmiamtb.pl
17.10.2021, Brąswałd, Przystań Kajakowa

4. Warunki uczestnictwa

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem zawodów będzie osoba spełniająca następujące warunki:
- dokona osobistego zgłoszenia
- wypełni deklarację uczestnictwa
- w przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na deklaracji uczestnictwa lub pisemnego oświadczenia
- opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem
- każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym na w pełni sprawnym rowerze.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i złożenia przez zawodnika oświadczenia następującej treści:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i moje zgłoszenie jest zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów zawodów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz.1000) do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów.”

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zalecamy zawodnikom wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej.

5. Opłaty startowe

1. 65 zł - AMATOR i PRO, pod warunkiem rejestracji na stronie https://superczas.pl/braswaldmtb2021 do czwartku 14 października 2021 do godziny 23:59

2. 35 zł - Wyścig dla dzieci, nawet w dniu zawodów.


Organizator nie zwraca opłaty wpisowej Opłata startowa na konto: Fundacja WarmiaMTB
ul. Hanowskiego 9/48,
10-687 Olsztyn
Numer konta: 45 1140 2004 0000 3802 7512 2201
tytułem: Opłata startowa Brąswałd MTB 2021

Zapisy na wyścig AMATOR i PRO w dniu imprezy w Biurze Zawodów – koszt 85,00 zł płatny gotówką.

6. Program zawodówWyścig dla dzieci i młodzieży organizowane przez Warmia Aktywnie:
godz. 8:00-8.30 - zapisy i odbiór numerów w biurze zawodów,
godz. 9.00 – start na trasie dla dzieci, kategoria Wentylki,
godz. 9.15 - start na trasie dla dzieci, kategoria Żak I,
godz. 9.30 – start na trasie dla dzieci, kategorie Żak II oraz Młodzik,


Wyścig AMATOR i PRO
godz. 9.00 - 10.15 zapisy w Biurze Zawodów,
godz. 10.25 - ustawianie zawodników,
godz. 10.30 - start zawodów: wyścig AMATOR
godz. 13.00 - start zawodów: wyścig PRO
godz. 15.00 - 16.00 – dekoracje zwycięzców

Jest to program o charakterze ramowym i możliwe są jego modyfikacje.

7. Sposób przeprowadzenia wyścigu

Odbędą się dwa oddzielne wyścigi Pro i Amator na dwóch odrębnych trasach. Zasady przeprowadzenia są wspólne dla obu wyścigów.

Obowiązuje start wspólny.

Uczestnicy ścigają się na pętli oznakowanej taśmami i znakami ostrzegawczymi. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i stosować się do poleceń Organizatora, Policji i wolontariuszy.

8. Zasady Fair-Play

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne, zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar.
Zaleca się przeprowadzenie naprawy roweru w wyznaczonych boksach technicznych. Pozostałe naprawy muszą być przeprowadzone poza trasą, ale w obrębie widoczności szlaku. W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym zjechał z trasy.

Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania wyścigów.

9. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą,
- numer startowy,
- zabezpieczenie medyczne,
- uczestnictwo w losowaniu nagród i pamiątek z puli dla wszystkich uczestników,
- prawo do korzystania z bufetów na trasie,
- posiłek regeneracyjny na mecie,
- ubezpieczenie NW.

10. Dystanse, klasyfikacje i kategorie wiekowe

Na każdym dystansie obowiązują ustalone limity czasowe, po przekroczeniu których zawodnicy kończący okrążenie zobowiązani są do zjechania z trasy za linią mety.

Obowiązują następujące kategorie wiekowe dla obu wyścigów:
Mężczyźni
1. Junior - urodzeni w latach 2003 i młodsi
2. Elita - urodzeni w latach 1982-2002
3. Masters - urodzeni w latach 1981 i starsi

Kobiety
1. OPEN

Wyścigi dla dzieci
Kategorie wiekowe:
1. Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2013/2014 – 7-8 lat
2. Żak I – młodzież urodzona w 2011/2012 – 9-10 lat
3. Żak II – młodzież urodzona w latach 2009/2010 – 11-12 lat
4. Młodzik – młodzież urodzona w latach 2007/2008 – 13-14 lat


Nagrody:
Puchary i nagrody rzeczowe w kategoriach, losowanie nagród wśród wszystkich Uczestników.

11. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
- upomnienie
- kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
- dyskwalifikacja.

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Organizator.

12. Informacje dodatkowe

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich
- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu
- brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca
- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
- każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Organizator.

13. Ochrona danych osobowych

1) Dane osobowe Uczestników imprezy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2) Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie powyżej obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny
3) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu
4) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia Zawodów, w szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału w Zawodów (tj. przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników Zawodów (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o Zawodów, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem Zawodów
5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Zawodów oraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów
6) Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i udział w Zawodów.
7) Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych
8) Uczestnik Zawodów wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług związanych z rejestracją Uczestników Zawodów, elektronicznym pomiarem czasu oraz generowaniem wyników Zawodów
9) Uczestnik Zawodów wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług fotograficznych
10) Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych
11) Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Zawodów i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w Zawodów jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom Zawodów w celu ich promocji w kontekście udziału w Zawodów, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Zawodów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych
12) Każdy Uczestnik Zawodów ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w Zawodów. Kontakt w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl
13) Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Organizator.


Zapisy

Zapisy na zawody

Zapraszamy do zapisów na stronie https://superczas.pl/braswaldmtb2021 do czwartku 14 października 2021 do godziny 23:59


Trasa

Odbędą się dwa oddzielne wyścigi Pro i Amator na dwóch odrębnych trasach około 5km. Przewidywana liczba okrążeń: 6 dla kategorii elita i masters, 4 kobiety i juniorzy.

1. Trasa Amator GPX (do pobrania)
2. Trasa PRO GPX (do pobrania)Wyścigi dla dzieci - osobna trasa

1. Wentylki – trasa dla dzieci, 1 runda
2. Żak I – trasa dla dzieci, 2 rundy
3. Żak II – trasa dla dzieci 3 rundy
4. Młodzik – trasa dla dzieci 3 rundy


Kontakt

Fundacja Warmia MTB
ul. Hanowskiego 9/48,
10-687 Olsztyn

KRS: 0000501725
Regon: 281572224
NIP: 7393866242

kontakt@warmiamtb.pl

Numer konta: 45 1140 2004 0000 3802 7512 2201